NEWS & UPDATES, IN THE PRESS

Health Check-Up
ศุนย์ตรวจสุขภาพที่ตรวจได้ละเอียดกว่า เริ่มต้นป้องกันได้เร็วกว่า
Comprehensive Medical Evaluations
เป็นภูมิแพ้ ต้องแก้ที่ภูมิคุ้มกัน
เช็กสัญญาณความเสื่อมของร่างกาย
เช็กสัญญาณความเสื่อมของร่างกาย
เช็กสัญญาณความเสื่อมของร่างกาย
สัญญาณแสดงว่าร่างกายคุณเสื่อม
เช็กสัญญาณความเสื่อมของร่างกาย
เพลีย ง่วง เบื่อ เรื้อรัง